БОЙКОВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

Предназначен за действия в Родопите с оглед на очаквано нападение от страна на Турция след Съединението на Източна Румелия с Княжество Бъл­гария, отрядът бил разположен на позиции над с. Бойково, Пловдивско. Той бил сформиран в Пловдив към средата на септември 1885 г. с началник пору­чик Ангел Ив. Карауланов, с отряден лекар подпоручик Стефан Николов Сто­янов и личен състав от общо 537 доброволци.

В Бойковския партизански отряд влизали:

1.1. Резервна рота с командир подпоручик П. Тонев и секретар добро­волеца Георги Алексиев Петров. Ротата включвала 203 души.

  1. Резервисти (мобилизирани мъже) от пловдивските села: Сотир — 23 човека, Брестовица — 69, Извор — 23, Перущица — 97, конни жандарми — 17: всичко 229 души.
  2. I доброволна (доброволческа) рота (чета) в състав: 1. Подпоручик Спиро Костов — командир на четата; 2. Христо Минчев — фелдфебел на че­тата; 3. Ангел Матевски — от Пловдив; 4. Андрей Георгиев; 5. Атанас Генчов: 6. Алекси Стойков; 7. Атанас Станев; 8. Александър Кусев; 9. Ангел Кръстев: 10. Алекси Йовев; 11. Божил Трайков; 12. Боню Георгиев Добруджански (от Добруджа); 13. Васил Петров; 14. Васил Георгиев; 15. Велю Тодоров; 16. Ве­лико Ленков; 17. Велю Даков; 18. Васил Атанасов; 19. Владимир Кусев; 20. Вучко Димитров; 21. Васил Дамазетов; 22. Велю Атанасов; 23. Георги Коста­динов; 24. Георги Игнатов; 25. Георги Кузманов; 26. Георги Кръстев; 27. Ге­орги Станов; 28. Георги Иванов; 29. Данко Рашков; 30. Димитър Диамандиев: 31. Димитър Павлов; 32. Димитър Славков; 33. Димитър Стоянов; 34. Дими­тър Тасев; 35. Димитър Транев; 36. Димитър Карагюлев; 37. Димитър Иванов Папата; 38. Дитко Митов; 39. Димитър Велев; 40. Зисо Якимов; 41. Иван Ге­оргиев; 42. Иван Георгиев (втори); 43. Иван Димитров; 44. Иван Костов; 45. Иван Николов; 46. Иван Николов (втори); 47. Иван Ставрев; 48. Иван Хрис­тов; 49. Илия Папудов; 50. Климент Иванов; 51. Коста Василев; 52. Коста Николов; 53. Коста Панчов; 54. Костадин Атанасов; 55. Кръсто Костов; 56. Коста Василев (втори); 57. Коста Георгиев; 58. Коста Стойков; 59. Коста Сто­янов — от с. Топлица, Прилепско, роден в 1866 г.; 60. Иракли Гаврилов; 61. Ламбри Автов; 62. Ламбри Гърдев; 63. Лазар Агович; 64. Миле Танев; 65. Мицо Атанасов; 66. Манол Илиев; 67. Михал Иванов; 68. Никола Андонов; 69. Наум Илевски; 70. Наум Василев; 71. Никола Дишков; 72. Найдо Христов; 73. Никола Андонов (втори); 74. Никола Аврамов; 75. Никола Ив. Генадиев — после известен български държавник; 76. Неделю Николов Мостров; 77. Наум Николов; 78. Пере Тошев — после известен деец за освобождението на българите от Македония; 79. Пандо Николов; 80. Петър И. Тахов; 81. Петър Танасов (Атанасов); 82. Петър Стоянов; 83. Сава Пиперов; 84. Стефан Ганчев; 85. Стойчо Павлов; 86. Стати Петров; 87. Стоян Георгиев; 88. Стоян Димит­ров; 89. Стоян Стойчев; 90. Спас Христов; 91. Тане Стоянов; 92. Тодор Злата- нов; 93. Тодор Неделков; 94. Тодор Саков; 95. Тонче Димитров; 96. Тома Ка- ролев; 97. Тренко Велев; 98. Тренко Стаменов; 99. Теофил Милев; 100. Христо Г. Кьосев; 101. Христо Дончев; 102. Христо Олчев; 103. Христо Петков; 104. Цанко Генчов; 105. Цвятко Маринов.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 2, а.е. 15, л. 143-144.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника