Posts in category Чети през XIX век

ЯМБОЛСКА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕТА

ЯМБОЛСКА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕТА

Съставена в Ямбол от 52 ученици доброволци. Липсват сведения за дви­жението и съдбата й. Лит.: Филипова, М. Цит. съч.; Архив на Възраждането, т. 2., с. 348.

ШУМЕНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДРУЖИНА

ШУМЕНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДРУЖИНА

Формирана в Шумен през втората половина на септември 1885 г. от мно­го доброволчески чети и команди: Добричка, Варненска, Разградска, Търго­вищка, Омуртагска, Котленска и др. В нея се включили 624 доброволци, раз­делени на 5 чети. Шуменската доброволческа дружина била изпратена на Видинския боен участък от фронта. Тя воювала в районите на Кула и Видин. В боевете […]

ЧИРПАНСКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЕСКАДРОН

ЧИРПАНСКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЕСКАДРОН

Съставен в Чирпан на 12 септември 1885 г. от 95 доброволци със собст­вени коне. Командването на ескадрона поел руският офицер кап. Телесницки. Ескадронът участвал активно в Сръбско-българската война по направление­то за Пирот, при самия Пирот и на други места. Участници в Ескадрона: 1. Кап. Телесницкий — предводител на ескадро­на; 2. Хараламби Луничев — от Чирпан. […]

ЧИРПАНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

ЧИРПАНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Заедно с Голямоконарската чета Чирпанската доброволческа чета е пър­вата от 100-те български доброволчески чети през сръбско-българската вой­на от 1885 г. Замислена като една от силите в подкрепа на акцията за Съедине­нието на България, четата била готова още на 4 септември 1885 г. и въоръже­на и с развято знаме на 5 септември в състав от 80 […]

ЧЕТВЪРТИ КАЗАНЛЪШКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЕСКАДРОН

ЧЕТВЪРТИ КАЗАНЛЪШКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЕСКАДРОН

Създаден като един от първите доброволчески отряди от опълченското дружество в Казанлък веднага след Съединението. На 12 септември 1885 г. 23 доброволци от Казанлък със собствени коне и снаряжение пристигнали в Пловдив. На основата на тази малка конна Казанлъшка чета заедно с други конни доброволчески команди тук бил създаден особен доброволчески ескад-рон. За командир на […]

ЧЕТВЪРТА РУСЕНСКА ЧЕТА

ЧЕТВЪРТА РУСЕНСКА ЧЕТА

Събрана на 9—10 ноември 1885 г. и на 11 ноември заминала, за да се включи във военните действия срещу Сърбия. Четата се състояла от 50 доброволци — чиновници, учители, български студенти в Одеса и др. Съществуването й се потвърждава и от запазените от това време документи в Централния военен архив, но нямаме сведения за извършеното […]

ЧЕТА НА ШУМАНОВ

ЧЕТА НА ШУМАНОВ

Изградена на основата на „харамийската” чета на Шуманов от 10—15 чо­века. До Съединението четата воювала с турците в Македония. След Съеди­нението и при внезапното сръбско нападение над България четата на Шума­нов пристигнала в София и оттам, вече нараснала на 45 доброволци, тя била изпратена във войсковия „партизански” отряд на кап. Коста Паница. Участ­вала в Сръбско-българската […]

ЧЕТА НА МИТО ЮРУКА

ЧЕТА НА МИТО ЮРУКА

Участвала в сръбско-българската война от 1885 г. в Чипровския войскови партизански отряд на кап. Коста Паница. В него била включена на 11 ноември с.г. Четата взела участие в завземането на селата Славиня и Ржана, Цариб-родско, и в други акции на отряда, а после и в завладяването на Пирот. Войводата й Мито Юрука бил награден с […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника