ЧЕТВЪРТИ КАЗАНЛЪШКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЕСКАДРОН

Създаден като един от първите доброволчески отряди от опълченското дружество в Казанлък веднага след Съединението. На 12 септември 1885 г. 23 доброволци от Казанлък със собствени коне и снаряжение пристигнали в Пловдив. На основата на тази малка конна Казанлъшка чета заедно с други конни доброволчески команди тук бил създаден особен доброволчески ескад-рон. За командир на ескадрона бил назначен руският офицер на българска служба ротмистър Неболсин. После, прехвърлен на фронта към Сърбия, ес-кадронът взел дейно участие в сръбско-българската война от 1885 г.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., 31—32.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника