ХАСКОВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

Създаден в Хасково през втората половина на септември 1885 г. със зада­ча да противодейства на евентуално турско нападение над България след Съ­единението. На отряда се възложила позиция на широк участък — от Свилен­град до Хасково. В него влизали 3164 доброволци, опълченци и резервисти от 10 чети и отряди:

Инджекьойска (Тънковска) чета. Съставена от доброволци от с. Тън- ково и околните му села, общо 620 пеши и 12 конни доброволци и опълченци. В нея били включени и 76 човека от с. Малко градище, Хасковско, или всичко 708 души. Началник на четата: Поручик Георги Цариградски. Четата поддър­жала връзка с Харманлийския доброволчески отряд.

Кованлъшка (Пчеларовска) чета. Формирана в с. Пчеларово, Хасков­ско, от 713 човека, с командир подпоручик Коев. 24 от опълченците били на коне. Четата разположили по позицията: селата Мандра—Царева поляна— Николово—Сърница, Хасковско.

Новаковска чета. Включвала 336 доброволци, от които 13 конни опъл­ченци. Командир на четата: сержант М. Дженгозов.

Тахталийска (Тополовска) чета. Личният й състав включвал 441 доб­роволци и 20 конни опълченци. Началник на четата — сержант М. Панайотов.

Бойковски партизански отряд. На определените за този отряд пози­ции в района над с. Бойково, Пловдивско, в Родопите, имала 673 доброволци. Ръководители на отряда: поручик Ангел Карауланов и подпоручик Спиро Костов. Поддържал връзка с Тахталийската чета.

Търно-Сейменска (Маришка) чета. Малобройна, включвала 89 добро­волци. Началник — Д. Иванов.

Каяджикска (Каменска) чета. В нея имало 94 доброволци, предимно от с. Камен (дн. квартал на Димитровград). Предводител на четата бил Иван Баев. Тя изпълнявала задачи по охраната на жп линия, на пътни мостове и пр.

 

Хаджиелеска (Първомайска) чета. Състав: 84 доброволци. Начални – Атанас Куруев.

Хасковска чета. В нея били включени 415 доброволци, главно от Голя­мо Конаре и други села в Пловдивско. Към четата били причислени и 65 ре- зервисти. Командир на четата — Продан Тишков — Чардафон, водач на Голя- моконарската чета за Съединението.

Чепеларски отряд. Неговият личен състав бил значителен — 1016 доброволци, опълченци, резервисти и пр. Командир на отряда бил подпору­чик Стефан Павлов, а помощник — Бозовски.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 71.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника