МАКЕДОНСКА ЧЕТА

Организирана в Пловдив веднага след обявяването на сръбско-българс-ката война от 1885 г. по инициатива на Спиро Костов и други македонски дейци и войводи, които се намирали с четите си в Пловдив или в Бойковския партизански отряд. В историческата литература това формирование е означавано и като „Македонски батальон”, но е запазен списък от времето на създаването й именно като „Македонска чета”. Ръководството на четата било възложено на поручик Ангел Карауланов, който ръководел още една чета — Карау-лановата.

 От Пловдив през Пазарджик и Ихтиман на 9 ноември 1885 г. Македонската чета пристигнала в София, а на 12 ноември заминала за фронта. Преминала през селата Костинброд и Гинци и на 14 септември се установила в с. Славиня, Царибродско. Тук четата била включена във войсковия „партизански” отряд на кап. Коста Паница, после именуван „Чипровски отряд”. Първоначално се планирало четата да извършва стражево-охранителна и разузнавателна дейност, но после настъпила към Пирот. На 15 ноември тя била на вр. Градище при с. Добри дол, а после обикаляла из околностите на Пирот. Останала в Пирот до края на войната.

 Участници в четата: 1. Поручик Ангел Карауланов — военен командир; 2. Христо Филипов — войвода на четата; 3. Димитър Куртуклиев — адютант; 4. Никола Михайлов — знаменосец; 5. Йосиф Бояджиев — фелдфебел; 6. Григор Хаджикостадинов — писар; 7. Спиро Иванов — фелдшер; 8. Димитър Соколс-ки — помощник-знаменосец; 9. Никола Иванов — помощник-знаменосец; 10. Христо Михайлов — помощник-знаменосец; 11. Георги Кръстев — взводен командир на I взвод; 12. Антон Наумов — пом. взводен командир на I взвод; 13. Антон Наумов (втори); 14. Антон Василев; 15. Алекси Георгиев; 16. Атанас Николов; 17. Аралампи Кринчев; 18. Атанас Деянов; 19. Андон Хаджииванов; 20. Андрея Колев; 21. Ангел Велов; 22. Бошко Костов; 23. Боян Мирчов; 24. Божин Тренчев; 25. Васил Иванов; 26. Вело Тренчев; 27. Витан Андреев; 28. Васил Николов; 29. Георги Ангелов; 30. Гено Петров; 31. Георги Ангелов (втори); 32. Георги Серезлиев; 33. Георги Стаменов; 34. Герасим Георгиев; 35. Георги Тонов; 36. Георги Панов; 37. Георги Дончов; 38. Георги Стоянов; 39. Григор Георгиев; 40. Георги Панчов; 41. Георги Иванов; 42. Георги Манов; 43. Георги Михайлов; 44. Георги Здравков; 45. Георги Петров; 46. Димитър Казаков; 47. Дорчо Михайлов; 48. Димитър Лазаров; 49. Добри Трендафилов; 50. Димитър Трайков — взводен командир на II взвод; 51. Димитър Градинаров; 52. Димитър Иванов; 53. Дойчин Димов; 54. Димитър Делов; 55. Джико Петров; 56. Димитър Михалев; 57. Димитър Петров; 58. Димитър Костов; 59. Ефтим Киряков; 60. Иван Хаджирусков; 61. Илия Арнаудов; 62. Иван Янакиев — взводен командир на III взвод; 63. Игнат Данаилов; 64. Иван Панев; 65. Иван Колев; 66. Илия Балъкчиев; 67. Илия Каранов; 68. Иван Бояджиев; 69. Иван Николов; 70. Илия Точев; 71. Иван Вълчев; 72. Иван Караниколов; 73. Иван Георгиев; 74. Илия Танев: 75. Иван Здравев; 76. Илия Пейчев; 77. Иван Петков; 78. Иван Стоянов; 79. Йордан Бошков; 80. Йордан Чолаков; 81. Йор-дан Стоянов; 82. Коста Георгиев; 83. Кузман Стоев; 84. Коста Янков; 85. Кръсто Христов; 86. Коста Ников; 87. Коста Хаджипопов; 88. Климент Кара-гюлев; 89. Лазар Арсов; 90. Лазар Хаджигеоргиев; 91. Мойсо Попов; 92. Ми-ленко Стойчев; 93. Михаил Христов; 94. Михаил Георгиев; 95. Михаил Мирчев; 96. Максим Георгиев; 97. Мито Ангелов; 98. Михаил Димитров; 99. Михаил Георгиев; 100. Максим Георгиев (втори); 101. Никола Илиев; 102. Никола Костов; 103. Никола Петков; 104. Никола Костов (втори); 105. Никола Сманд-шев; 106. Никола Христов — помощник-взводен командир; 107. Никола Димитров; 10В. Никола Ненчов; 109. Никола Петров; 110. Наум Николов; 111. Никола Маврудиев; 112. Никола Чаушов; 113, Никола Алтъпармаков; 114. Никола Стоянов; 115. Никола Томов; 116. Павел Соколов; 117. Панчо Димов; 118. Павел Соколов (втори); 119. Петър Тренчев; 120. Петър Цветков; 121. Петър Христов; 122. Петър Милев; 123. Петьр Петков; 124. Петър Стоянов; 125. Панчо Янков; 126. Петър Петков (втори); 127. Павел Георгиев; 128. Стоян Димитров; 129. Стоил Илиев; 130. Серафим Антонов; 131. Стойко Спасов; 132. Стефан Мишев; 133. Симеон Танев; 134. Серафим Трайков; 135. Стоян Захариев; 136. Стоян Трендафилов; 137. Стефан Стоичков; 138. Софроний Веселинов; 139. Петър Трайков; 140. Серафим Георгиев; 141. Стоян Караджов; 142. Сотир Лазаров; 143. Тома Панайотов; 144. Тодор Дамев; 145. Тодор Михайлов; 146. Трифон Георгиев; 147. Тано Бабаджанов; 148. Тодор Андов; 149. Тодор Илиев; 150. Танас Таковоров; 151. Трифон Карамфилов; 152. Ташко Георгиев; 153. Филип Иванов; 154. Филип Лазаров; 155. Христо Бошков; 156. Христо Керизмов; 157. Христо Николов; 158. Христо Ламбров; 159. Христо Запрянов; 160. Христо Димитров; 161. Христо Петров; 162. Христо Танчев; 163. Христо Славчев; 164. Цветан Стоянов; 165. Юрдан Иванов; 166. Янко Димитров.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 52, 73, 183, 186, 188; В ъ л е в, Д. Спомени от войната 1885 г. — Сливница, 4, № 40-41, 26 ноем. 1926, с. 7; Сливница, 3, № 15-18, 10 юни 1925, 8-9; ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 61, 62, 92.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника