Обявяване на Сръбско-българската война през 1885г.

Списък на всички части от поредицата

На 2 ноември 1885 г. в 0,15 ч дежурният телеграфист в Софийската станция на пощите и телеграфите приема телеграма от град Пирот, подадена от сръбския министър-председател и министър на външните работи Милутин Гарашанин, адресирана до гръцкия дипломатически представител в София Рангабе , който представлява сръбските държавни интереси в България, за да уведоми министъра на външните работи и изповеданията Илия Цанов, че Сърбия обявява война на България в 6 часа сутринта. Телеграмата има следното съдържание: „Командирът на Първа дивизия и пограничните власти заявяват едновременно, че българските войски са нападнали на часа седем и половина заранта позициите, които заема един батальон от Първи пеши полк на сръбска територия, в околностите на Власина. Крапевското правителство счита това немотивирано нападение за обявяване на война. То ви моли, господин агенте, да съобщите в негово име на господин Цанова, министър на външните работи, че Сърбия, която приема следствието на това нападение, се счита във военно положение с Българското княжество, почвайки от събота 2/14 ноември, часа шест сутринта.”

Телеграмата не се доставя веднага, снема се препис и незабавно се уведомява Илия Цанов . В 1,00 ч в телеграфната зала пристигат всички министри, които се прегръщат и си пожелават победа. Министър-председателят Петко Каравелов  и княз Александър Батенберг са в Пловдив.

В 2,00 ч съдържанието на телеграмата е предадено в Пловдив, приета от началника на Южнобългарските пощи и телеграфи Иван Стоянович , който нощува в телеграфната зала от деня на Съединението, като приема и предава телеграми. Той занася веднага телеграмата на началника на щаба на българската войска капитан Рачо Петров , а по-късно в спомените си ще напише: „Той я прочете съвсем спокойно и каза: „Това го очаквах. Но слушай, Стоянович, и помни думите ми, тия сърби ще ги бием.” След това взе телеграмата и отиде сам да я предаде на княза.”

Капитан Рачо Петров пристига в телеграфната станция при Стоянович и изпраща телеграми до командира на Западния корпус и началника на Северния отряд, в които им съобщава: „Утре, събота, 6 часа сутринта, война със Сърбия обявена. Вземете мерки.”

Капитан Рачо Петров изготвя Манифест към българската войска, който след подписването му от княз Батенберг го предоставя на Стоянович за предаване по телеграфа. Той гласи: „Офицери, унтерофицери и войници! Сръбският крал ни обяви война.Той заповяда на сръбската войска да нахълта в нашите земи… Войници, покажете вашата храброст, защищавайте вашите майки и огнища, смажете врага, който подло и дебнешком напада върху ни и не оставяйте, докато не го унищожите.”

Манифест отправя княз Александър Батенберг към българския народ за приемане на обявената от Сърбия война и на започване на бойни действия. Манифестът е подготвен от министър-председателя Петко Каравелов, в който между другото се казва: „Ний Александър! По божията милост и народната воля княз на България!

Правителството на съседния нам сръбски народ, водимо от лични и егоистически цели и желающо да осуети святото дело – съединението на българския народ в едно цяло, – днес без всякой законен и справедлив повод е обявило война на нашата държава и е дало заповед на войските си да нахълтат в земята ни. С голямо прискърбление ние чухме тая печална вест, защото никога не вярвахме, че нашите еднокръвни и едноверни братя ще дигнат ръка и ще почнат една братоубийствена война в тия трудни времена, които премиват малките държави на Балканския полуостров и така безчеловечно и безразсъдно да се отнесат към своите съседи, които, без да причиняват никому вреда, работят и се борят за едно благородно, справедливо и похвално дело…

Нашето дело е свято и надяваме се, че бог ще го вземе под своята защита и ще ни даде нужната помощ, за да възтържествуваме и победим вразите си…”

През същата нощ в Софийската телеграфна станция военният министър капитан Никифоров телеграфически нарежда на началник- щаба на Западния корпус капитан Паприков незабавно да подготви войската за посрещане на атаката на неприятеля. Капитан Паприков пристига в телеграфната зала, където заварва министрите, и без да се бави, изпраща бързи телеграми до началниците на военните отряди чрез телеграфо-пощенските станции в Цариброд, Трън, Брезник и Извод (Босилеградско), като нарежда да се явят в местните телеграфо-пощенски станции. След това телеграфира на командира на Втори пеши струмски полк в Кюстендил спешно да придвижи една дружина в с. Божица в помощ на изворския отряд. Телеграфически нарежда на капитан Маринов в Дупница за пренасочване на ескадрона и дружините от турската граница към сръбската, а той да поеме командването на врабчанската отбранителна позиция. Нарежда на командира на Дунавски полк капитан Блъсков веднага с войниците да тръгне за Сливница, а на командирите на другите две дунавски дружини, намиращи се в Радомир и Брезник, да заминат за град Трън и се присъединят към тамошния отряд.

Докато капитан Паприков дава нарежданията, от телеграфните станции започват да се обаждат командирите, че са пристигнали, с изключение на капитан филипов, командир на изворския отряд, който е при войниците на границата при с. Колуница. Вместо него се явява околийският началник. На него се нарежда да тръгне през нощта, да намери капитан филипов, като му предаде заповед на всяка цена да задържи напредването на сръбската войска, при крайна нужда да отстъпи към с.Трекляно. Началникът наТрънския отряд получава заповед да обърне внимание на отбраната на позицията край с. Врабча. На началника на отряда в Цариброд нарежда да притъпи атаката на врага и планомерно да отстъпи към Драгоман, като съобщи на капитан Букурешлиев, намиращ се срещу местността Планиница, да тръгне по течението на реката към Драгоман. Преди зазоряване българската войска е прегрупирана и готова да посрещне сръбската атака. Към 10,30 ч на 2 ноември настъпиха Сръбската кавалерийска бригада, Дунавската, Шумадиската и Моравската дивизия, а в резерв са – Дринската, Тимошката армия настъпва по посока Видин.

Част 8. Сформиране на Изворския отряд

Списък на всички части от поредицата

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника