ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С РЕШЕНИЯ ПО ВОЕННИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ – Документ

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С РЕШЕНИЯ ПО ВОЕННИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

София, 24 януари 1886 г.

Заседанието се откри часът на 4 1/2 след пладне.

Присъствуваха

Министърът на финансите Управляющ Министерството на вътрешните дела и председател на Министерский съвет г. П. Каравелов, Министъра на народното просвещение г. Р. Каролев, Министъра на правосъдието г. В. Радославов и майор Никифоров, Министър на войната.

Слушаха

  1. Доклада на Военното министерство от 21 януарий 1886 год. № 687, относително купуванието пет хиляди чифта ботуши (по 13,87 лева чифтът) и пет хиляди шинела (по 23 лева единият), който се одобри от Съветът.
  2. Доклада от същото Министерство от 22 януарий 1886 год. № 740 относително купуванието носими и возими шанцови инструменти за войската — който се одобри от Съветът.

III. Доклада от същото Министерство от 23 януарий 1886 год. № 778.

Постановиха

Разрешава се на Военното Министерство да сключи контракт е фабрика Круп за петдесет топа 7.5 сантиметрови, далнобойни със техните лафети и предници: за купуванието на които ще са потребни само около четиристотин и петдесет хиляди лева. Този контракт ще бъде представен на утвърждение в Министерский съвет.

Бележка: В случай, че военните действия със Сърбия започнат изново, то като се има предвид от една страна, че тези топове не ще могат да пристигнат за първий идущий Марта, а от друга, че парите ще бъдат нужни за водение войната, то сключването на речения контракт ще се отложи до след свършванието на войната.

  1. Доклад от същото Министерство от 24 януари 18/86 № 815:

Постановиха

Дължимите на г. Н. Яблочков във Петроград 10 482 рубли кредитни за електро- механически приспособления в метеорологическата станция във Русе, да се изплатят от запазения фонд на Военното Министерство по бюджетът за 1885 год….

…XII. Докладът от същото Министерство (Министерството на вътрешните работи) от 22 януарий 1886 г. № 528:

Постановиха

  1. На нуждающето се население във Видинско да се даде храна, колкото ще му е нужно за два месеца.
  2. Тази храна ще се купи от Видинските търговци и ще се изплати засега от запазеният фонд.
  3. Тя ще се раздаде гратис на ония, които от бедност не са дали реквизиция, а за сметка на ония, които са дали такава.

XIII. Докладът от същото Министерство от 23 януарий 1886 г. № 550, относително пренасянето 8000 гроша златни от фонда за непредвидени разноски в гл. II по текущия бюджет на бившата Дирекция на вътрешните дела във Пловдив — за което Съветът даде своето разрешение…

ЦЦИА, ф. 284, оп. 1, а. е. 431.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника