ТОПХАНЕНСКИ АКТ ОТ 5 АПРИЛ 1886 г. – Документ

ТОПХАНЕНСКИ АКТ ОТ 5 АПРИЛ 1886 г.

Силите се съгласяват да приемат още отсега постановленията на спогодбата относително работите на Източна Румелия, тъй както те са формулирани по-долу и да бъдат незабавно обнародвани под тази форма и турени в действие.

  1. Главното управление на Източна Румелия ще се повери на Българския княз, съгласно чл. 17 от Берлинския договор:
  2. Докогато управлението на Източна Румелия и онова на Българското княжество са в ръцете на едно само и също лице мусюлманските села от Кърджалийския кантон, както и мусюлманските села находящи се в Родопската част и оставени досега вън от администрацията на Източна Румелия, ще се отделят от тази област и ще се управляват направено от Императорското правителство, и то в замяна на правото на Високата Порта, поставено в първата алинея на чл. 15 от Берлинския договор.

Определението границата на тоя кантон и на въпросните села ще стане от една техническа комисия, назначена от Високата порта и Българския княз. То ще се извърши на мястото и при това ще се вземат в съображения най-добре стратегическите условия, нужни за интересите на Императорското правителство:

  1. За да се обезпечи вечно редът и тишината Източна Румелия, както и благоденствието на всичките поданици Негово Императорско Величество Султана, живущ в тази област една комисия назначена от Високата порта и Българския княз, се натовари да изучи Органическия Устав и да го измени съгласно изискванията на положението на местните нужди. Всичките интереси Императорското Отоманско Становище същи ще се вземат под внимание.

Тази комисия във един срок от 4 месеца ще свърши работата си, които ще трябва да се положат за санкционирване на Конференцията в Цариград. Докогато тези изменения се санкционират, грижата за управлението на областта, според формите, изисквани от сегашните обстоятелства, ще се повери на мъдростта и верността на Княза.

  1. Всичките други разпореждания на Берлинския договор, отнасящи се до Българското княжество и на Източна Румелия, са и остават запазени и изпълняеми.

Силите ще дадат тоже своята формална санкция на тоя Акт в една конференция, която ще трябва да се събере в Цариград, когато ще имат и възможността да санкционират прегледания Устав на Източна Румелия.

Направено и подписано в Цариград на 5-ия ден от м. април 1886 год. във Императорския Кьошк на Топхане (следват подписите)

 

 

 

 

 

 

Протоколите на Цариградската конференция по работите в Източна Румелия. С., 1887, с. 106-108.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника