УСЛОВИЯ ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И СРЪБСКАТА АРМИЯ – Документ

УСЛОВИЯ ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И СРЪБСКАТА АРМИЯ

Пирот, 9/21 декември 1885 г.

Международната военна комисия, натоварена да определи условията за примирието, посредничейки между сръбските и българските войски, след като проучи състоянието на двете армии, на 16/28 ноември хиляда осемстотин осемдесет и пета година, сутринта, на ден, в който бяха преустановени военните действия, след като установи военното предимство, завоювано от българската армия, определи следните условия:

Член I. Примирието, сключено в Пирот днес, девети/двадесет и първи декември хиляда осемстотин осемдесет и пета, да трая до седемнадесети февруари/първи март хиляда осемстотин осемдесет и шеста година.

Ако до тази дата мирът не бъде сключен, примирието ще се продължи до първи и ако след тази дата на първи март то бъде нарушено, денонсирането трябва да стане най-малко десет дни преди подновяването на военните действия.

Член II. Войските на двете воюващи страни ще опразнят неприятелската територия, завзета досега от тях.

Най-напред ще бъдат изтеглени сръбските войски по начин, щото евакуирането на българската територия да завърши на тринадесети/двадесет и пети декември хиляда осемстотин осемдесет и пета година по пладне. Изтеглянето на българските войски от сръбска територия ще завърши на 15/27 декември 1885 год. по пладне. Ре- окупацията от националните сили на опразнените територии ще може да се извърши само пет дни след напускането на неприятелските войски: но завръщането на административните власти да стане веднага след изтеглянето им. Същото се отнася и до завръщането на състава на народната милиция, чието присъствие може да се окаже необходимо за установяване на реда и сигурността в страната.

Член III. Граничната линия между Сърбия и България ще следва делимитацион- ната линия между двете армии — българската и сръбската: но следвайки тази линия на територията на всяка една от двете страни, една зона, широка три километра, ще бъде неутрална, докато трае примирието, където не могат да влизат военни части, с изключение на органите на обществената власт, натоварена с осигуряване на реда, на полицейската служба и сигурността в страната, както и на митническите служители.

Член IV. Освобождението на пленниците, взети от двете воюващи страни, трябва да стане веднага. Съгласие по този повод ще се вземе от офицерите, упълномощени да подпишат примирието. Същите офицери ще уредят незабавно всички въпроси, отнасящи се до евакуирането на военните материали, на болните и ранените, както и всички други подробности, които биха се появили.

Член V. Незабавно да се назначат делегатите, натоварени с преговорите по сключване на примирието.

Полковник Топалович от сръбската армия и капитан Панов от българската армия, след като представиха на комисията и един другиму редовните си пълномощия, снабдени за това от главнокомандуващите на двете армии — сръбската и българската, — се запознаха с гореизброените условия, определени от Международната военна комисия. Те подписаха и си размениха помежду си два еднообразни екземпляра от настоящия документ. Пирот 9/21 декември 1885 год.

За България:                                                               За Сърбия:

Капитан Панов                                                         Полковник П. Топалович

Членовете на Международната военна комисия:

Г. Ведел

Розенбег

Де Саля

Кейт Фрейзър

А. Черути

барон   Н. Каулбарс

Шакир

ВПБ, Т. 1, с. 699-700.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника