ВАРНЕНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА „ДОБРУДЖА”

Събрана във Варна между 10—12 септември 1885 г. В нея участвали 150 доброволци. Но още във Варна четата се разделила и половината от нея за­минала за Бургас, където се вляла в Бургаската чета. Останалите 63 добро­волци, между които 9 музиканти със собствени инструменти, на 13 септември се отправили за Шумен. Тук Варненската чета заедно с доброволческите чети л групи от Добрич, Балчик, Свищов, Омуртаг, Търговище и Шумен били включени в новосформираната Шуменска доброволческа дружина. В тази дружина Варненската чета останала вече под името „III варненска чета” с увеличен личен състав от 110 човека, защото към нея се присъединили доб­роволците от Омуртаг и Търговище, както и 16 новодошли доброволци от Зарна. Командир на четата отначало бил Богдан Клачев, а после Стефан Пет­ров. След 2—3-седмично обучение Шуменската доброволческа дружина тръг­вала пеша за Каспичан. Оттук — с железницата до Русе и с кораб по р. Дунав, :ила прехвърлена във Видин. От Видин веднага я препратили в Кула и с. Раброво, Кулско. В този район Шуменската дружина, включително Варненската доброволческа чета, взели активно участие в боевете със сръбските войски. По едно време охранявала и границата ни по р. Тимок — от с. Черномащица до с. Коилово, после и граничния участък от с, Бракьовци до с. Брегово, Ви­динско.

Участници в четата: 1 .Богдан Клачев — от Варна. Чиновник. Пръв пред­водител на четата; 2. Стефан Петров — командир на четата; 3. Иван Хаджи- колев — от Варна, чиновник, помощник-предводител на четата; 4. Георги Петров Джамджиев (1863—1936) — от В. Търново. Внук на Велчо Джамджия- та. Ученик във Варненската гимназия. После учител и военен лекар; 5. Дражо Пенев — от Търговище, убит край Кула; 6. Захарий … — от Търговище; 7. Па­найот Захариев — от Търговище, учител; 8. Ради Иванов — от Търговище, учител; 9. Ради Дражев Кушев — от Търговище, абаджия; 10. Спиридон Буху- ров; 11. Борис Краев — от Шумен, убит край Кула.

 

Лит.: К а л ч е в, Б. Спомени из дейността на Варненаската чета от Шуменската добровол­ческа дружина. — Сливница, 3, № 64—67, 17 ноем. 1927, с. 8; № 66—68, 7—8; К у ш е в, Р. Д. Спо­мени от Сръбско-българската война. — Сливница, 4, № 31—32,10 апр. 1926, 6—8; Венедиков, Й. Цит. съч., 58—59, 69—70, 192, 198; Г е н о в, Ц. Доброволческото движение у нас по време на Съединението и Сръбско-българската война в 1885 г. — ВИС, 1954, № 2, 67—87.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника